2023.04.14-16 Tactics/Game Camp dla Amatorów 18+

  DANE UCZESTNIKA / PARTICIPANT DETAILS  ZGODY
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych, a także wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania wideo, etc.) do celów marketingowych Akademii Wróbla. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych przez Akademię Wróbla oraz do przesyłania mi informacji o nowych ofertach lub w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 / I consent to the processing of my personal data for statistical purposes, as well as my image (including photos, videos, etc.) for the marketing purposes of the Wróbel Academy. I consent to the use of my data by the Wróbel Academy and to send me information about new offers or for marketing purposes in accordance with the Personal Data Protection Act of August 29, 1997
  Potwierdzam powyższe / Confirm the abov
  W przypadku rezygnacji z obozu zaliczka nie podlega zwrotowi / In the event of resignation from the camp, the advance payment is not refundable
  Potwierdzam powyższe / Confirm the above
  Po wysłaniu zgłoszenia na podany adres e-mail zostaną przesłane dalsze informacje dotyczące płatności. / After submitting your application, further payment information will be sent to the e-mail address provided.